Kashun  Laupheim


 

Sportpark Laupheim 

Berblinger Straße 29
88471 Laupheim

www.sportpark-laupheim.de
Unterrichtszeiten

Karate-Lehrer

Karim Tantawi  2. Dan